10 December 2023

Nirha Efendić: Bošnjačka usmena lirika: Kulturnohistorijski okviri geneze i poetička obilježja. Sarajevo: Slavistički komitet i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2015. (VIII dio)
No comments: