19 July 2008

Munib Maglajlić: Značaj usmene lirike za pjesništvo Safvet-bega Bašagića i Muse Ćazima Ćatića. Zbornik radova XXXVI Kongresa Saveza Udruženja folklorista Jugoslavije , Beograd, 1989.No comments: