28 June 2008

Prilog historiji pjesme "Kraj tanahna šadrvana" ("Azra"): Verzija Hamdije Šahinpašića.

Izvor: Miodrag A. Vasiljević: Jugoslovenske narodne pesme iz Sandžaka. Po pevanju Hamdije Šahinpašića iz Pljevalja. Moskva: "Muzljika", 1967.*

* Kopija ove raritetne knjige (štampane u 330 primjeraka) ljubaznošću Mary Sherhart (Seattle, WA, USA) i Steve C. Shadle (University of Washington Libraries, Seattle, WA, USA). Zahvaljujem!
By courtesy of Mary Sherhart & Steve C. Shadle (Seattle, WA, United States of America)