19 March 2010

Dopunjena bibliografija sevdalinke (spisak publikacija objavljenih u prethodnih 5 godina)

KNJIGE: 
1) GUNIĆ, Vehid. 2006. Najbolje sevdalinke. Tuzla: «Bosnia Ars». 
2) KUHAČ, Franjo Š. 2008. Južno-slovjenske narodne popievke. Knjiga IV (reprint izdanje). Charleston: Bibliobazaar. 
3) KUJUNDŽIĆ, Enes. 2007. Tri Rahićke šetale sokakom: Sevdalinka u tokovima bošnjačke umjetnosti. Brčko: BZK „Preporod“ Brčko. 
4) MAGLAJLIĆ, Munib. 2006. Banjalučke balade. Banja Luka: Bošnjačka zajednica kulture «Preporod». 
5) MAGLAJLIĆ, Munib. 2006. Usmena lirika Bošnjaka. Sarajevo: „Preporod“. 
6) MAGLAJLIĆ, Munib. 2010. 101 sevdalinka. Drugo izdanje. Gradačac: „Preporod“. 
7) MAŠIĆ, Izet. 2007. Krajina u narodnim pjesmama i sevdalinkama: Posvećeno Bajri Redžiću, kantautoru i interpretatoru sevdalinki. Sarajevo: „Avicena“. 
8) VESELINOVIĆ, Janko M. 2008. Sevdalinke: Narodne biser-pesme za pevanje. Priredio: Miodrag Maticki. Beograd: Službeni glasnik. (original štampan 1895.) 
9) ”Za gradom jabuka: 200 najljepših sevdalinki”. Izbor i predgovor: Ivan Lovrenović. Sarajevo: ”Civitas”, 2004. 
10) „Duša narodna: Zbirka narodnih i popularnih pjesama i napjeva“. Priredili: Slavko Topić i Niko Luburić. Sarajevo – Zagreb: Svjetlo riječi, 2007. 

RADOVI U ČASOPISIMA I OSTALOJ PERIODICI:

1. AHMEDAJA, Ardian. „Ahengu Shkodran“ and its Balkan contexts. Conference on music in the world of Islam. Assilah, 8-13 August, 2007. 
2. BAŠIĆ, Husein. Korijeni duhovnog izraza u usmenoj tradiciji. Almanah 2008; 39-40:133-40. 
3. BOJIĆ, Drago. Sevdalinka – biser naše narodne umjetnosti. Svijetlo riječi. Lipanj 2006., str. 60-61. 
4. BUJIĆ, Bojan. «Plovljenje kroz prošlost»: Pitanja sa kojima se suočava historičar muzike u Bosni. Forum Bosnae. 32/2005., str. 135-153. 
5. BUTUROVIĆ, Amila. Love and/or Death? Women and Confilct Resolution in the traditional Bosnian ballad. In: Women in the Ottoman Balkans. Editors: Amila Buturović and Irvin Cemil Shick. Library of Ottoman Studies 15. I.B. Tauris, 2007, pp 73-99. 
6. CARTWRIGHT, G. Bosnia Sevdah. Folk Roots, no. 271/272, January-February, 2006, pp 47-50. 
7. ČEČO, Adisa – BAJRAMOVIĆ, Dino. Sevdalinka između popularizacije i profanizacije. Slobodna Bosna, god. XII, br. 527. Sarajevo, 2006., str. 64-68. 
8. ČIRGIĆ, Adnan. Karakteristike govora podgoričkih Muslimana (na osnovu starih rukopisa). Almanah, 27-28, str. 89-117, Podgorica, 2004. 
9. DERVIŠEVIĆ, Alaga. Neponovljiv umjetnik i interpretator sevdalinke: Uz 20-godišnjicu smrti rahmetli Himze Polovine (5.8.1986-5.8.2006.) Web sajt Bosnjaci.net, izdanje od 22.8.2006. 
10. DEŽULOVIĆ, Boris. Sjećaš li se bosanskog Pavarottija: Povodom smrti Safeta Isovića. Globus, 19. septembar 2007. (sa sajta http://www.bosnjaci.net/) 
11. DIZDAREVIĆ, Hatidža. Fenomen Erlangenski rukopis. Izraz, Godina IX - Knjiga IX - Broj 37-38, Sarajevo, juli-decembar 2007. 
12. DURIĆ, Rašid. 2006. The Aestetical, Musical and Philological Phenomenon that is the Traditonal Bosnian Song Sevdalinka. (rukopis) 
13. DURIĆ, Rašid. 2007. Homage sevdalinci i merhumu Bajri Redžiću. (rukopis) [prvobitna varijanta teksta štampana u «Preporodu» povodom Bajrove smrti 2004.] 
14. ĐEDOVIĆ, Rusmir. Gračanica u narodnim pjesmama i sevdalinkama. Gračanički glasnik, br. 19, str. 62-74, Gračanica, 2005. 
15. ĐERKOVIĆ, Andrej. Razgovor sa Damirom Imamovićem: Republika sevdaha, moja je zemlja... Zarez, VIII/176. Mart 2006. 
16. FAZLIĆ, Selma. Suton i noć kao posebna dimenzija sevdalinke. Novi izraz, 42/2008, str. 127-132. 
17. FILIPOVIĆ, Nenad. Veliki bosanski muzički mag Vlado Milošević. Slobodna Bosna. God. XII, br. 491, str. 46-49. Sarajevo, 2006. 
18. GORDIĆ, Isidora. Transpozicija sevdalinki u zbirci priča Inšallah, Madona, Inšallah Miljenka Jergovića. Zbornik Matice srpske za slavistiku 74, str. 79-93, 2008. 
19. IMAMOVIĆ, Damir. Sevdah Ripablik [Republic]: Hašim Muharemović: Dugo se mislilo da su sazlije opasne. Start [Sarajevo], br. 191, Sarajevo, april 2006. 
20. IMAMOVIĆ, Damir. Priča o sevdalinci u kontekstu politike kulture i politike identita u BiH. U zborniku „Na tragu novih politika: Kultura i obrazovanje u BiH“. Centar za istraživački, stvaralački i građanski angažman “Grad” Tuzla i Asocijacija Bosna i Hercegovina, 2005, str. 99-121. 
21. IMAMOVIĆ, Damir. Fantomski sazlija sa Vratnika: Muhamed Mešanović-Hamić. Start, br. 246, izdanje 12.5.2008. 
22. IVKOV, Vesna. Pesme iz Bosne – Deo svadbenog repertoara u Staparu. Naučni skup „Dani Vlade Miloševića“, Banja Luka, 2005., str. 22-36.
23. IVKOV, Vesna. Fenomen bosanske pesme u muzičkoj tradiciji Vojvodine. U: ”Muzika i društvo”, Zbornik radova 6. Međunarodnog simpozija. Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija, 2009, str. 194-205.
24. JANKOVIĆ, Ivan. Sevdalinka danas: Geologija pesme. Vreme [Beograd], br. 831, 7. decembar 2006. 
25. JERGOVIĆ, Miljenko. Glas Bosne i Sarajeva [o Safetu Isoviću]. Dani, br. 550/551, 28.12.2007., str. 84-91. 
26. KARAČA-BELJAK, Tamara. Bosnian Urban Traditonal Song in Transformation: From Ludvik Kuba to Electronic Medias. Traditiones [Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in glasbenonarodo-pisnega inštituta ZRC SAZU]. Vol. 34/I, Ljubljana, 2005., str. 165-176. 
27. KOPRIVICA, Jelena. Sevdah ponovo u modi: Damir Imamović. Politika, internet izdanje od 30.3.2007. 
28. LAUŠEVIĆ, Mirjana. Sevdah: The Bridge that Survived. Ethomusicology, 2006, vol. 50 (1), pp 176-78. 
29. LOVRENOVIĆ, Ivan. The echo of our souls. Bosnia Report. New series No. 53-54, August-December 2006, pp 43-44. 
30. MAGLAJLIĆ, Munib. O pjesnicima i pjevačima sevdalinki. Blagaj, vol. III, 3-4, Sarajevo, 2005., str. 51-55. 
31. MAGLAJLIĆ, Munib. The Legacy of Singer Hamdija Šahinpašić in Bosnian Oral Literary Tradition. Traditiones [Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU]. Vol. 34/I, Ljubljana, 2005., str. 231-242. 
32. MAGLAJLIĆ, Munib. Leksikografsko određenje sevdalinke. Simpozij o sevdalinci, 19.12.2009. (Zagreb) 
33. MARCH, Rich. An Internet tour of Bosnian Music. Voices. Vol. 34, Spring-Summer 2008. (članak dostupan na linku: http://www.nyfolklore.org/pubs/voic34-1-2/bosnianmusic.html) 
34. MARKOTIĆ, Boban. Život – Nada Mamula, kraljica sevdaha. Most, 190 (101), Mostar, 2005. 
35. NIKŠIĆ, Naka. Sandžačke lirske pjesme. Almanah, Podgorica, 43-44, str. 55-67, 2009. 
36. PALA, Anel. Zanati i esnafska organizacija osmanskog doba u Mostaru. Most [NS], 104 (193), Mostar, 2005., str. 79-82. 
37. PENNANEN, Risto Pekka. Controlling sound and music: Aspects of musical life in Sarajevo under Austro-Hungarian Rule (1878-1918). IV International Symposium „Music in Society“, Sarajevo, October 28-30, 2004. Collection of papers. Sarajevo, 2005, pp. 114-125. 
38. PENNANEN, Risto Pekka. Immortalised on Wax: Professional Folk Musicians and their Gramophone Recordings made in Sarajevo, 1907 and 1908. In: Europe and its Other, Notes on the Balkans. Edited by B. Jezernik, R. Muršič and A. Bartulović. Ljubljana: Department of Ethnology and Cultural Antropology, Faculty of Arts, 2007, pp 107-148. 
39. PENNANEN, Risto Pekka. Recording Bosnia's musical heritage: from the Austro-Hungarian to World War II. Bosnia Report, New Series No 55-56, January-July 2007 [London]. 
40. PENNANEN, Risto Pekka. Decanonising music history of the Austro-Hungarian Bosnia-Herzegovina. In: Balkan Peninsula as a Musical Crossroad. Papers of the International Conference, Struga, Republic of Macedonia, 20-23 September 2007. Macedonian Composers' Association (SOKOM) and Balkan Music Information Network (BMIN), 2008, pp. 55-64. 
41. PENNANEN, Risto Pekka. Lost in Scales: Balkan Folk Music Research and the Ottoman Legacy. Musicology [Muzikologija], 2008, 8, pp. 127-147. 
42. PENNANEN, Risto Pekka. Osmanlijska muzika u habzburškoj Bosni i Hercegovini. U: ”Muzika i društvo”, Zbornik radova 6. Međunarodnog simpozija. Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija, 2009, str. 81-91.
43. PETROVIĆ, Ankica. Islamic Echoes in Bosnia and Herzegovina: Tradition and Modernity. Conference on Music in the World of Islam. Assilah, 8-13 August 2007, pp 1-8. 
44. TVRTKOVIĆ, Ognjen. Dokument o ljepoti sevdaha i sevdalinke: „Doajeni BH sevdalinke. Himzo Polovina“, četverostruki box set; sastavila i predgovor napisala mr. Tamara Karača-Beljak; izdanje Muzičke produkcije JS RTVBiH, DOO83. Preporod, online izd., 23. oktobar 2007. (dostupno na: http://www.preporod.com/content/view/564/63/) 
45. TVRTKOVIĆ, Ognjen. Sevdalinka. Preporod, br. 15-16/881-882, 1-15. avgust 2008., str. 46-47. 
46. VEŠOVIĆ, Marko. Emina. BH dani, 2005. (sevdah.blogger.ba) 
47. Festival Sandžačke sevdalinke FESS 2006.». Bošnjačka riječ, 3-4, str. 54-61, 2006. 
48. „Festival Sandžačke sevdalinke FESS 2007.“. Bošnjačka riječ, 7, str. 27-36. 
49. «Sevdah je stanje duha». Intervju sa jazz pijanistom Edinom Bosnićem. BH Dani, Br. 616, 3. april 2009. 

OSTALI IZVORI: 

1) BEGOVIĆ, Mursel Filip. Sevdalinke, pjesme pune svirne ljubavi. «Balkan Express», studentski časopis za južnoslavenske jezike, književnosti i kulturu. Sv. I, br. 2, Zagreb, 2006. 
2) ĆIŠIĆ, Husaga. 2007. Postanak i razvoj grada Mostara. Mostar: IC Štamparija i „Obzorja“. 
3) GUNIĆ, Vehid. 2006. Jovica. Tešanj: «Planjax». 
4) HEATHER, Laurel Peters. 2007. Song of Sevdalinka: Cultural Anthem of Bosnia-Herzegovina [Master of Arts Thesis]. Toronto: York University. 
5) JANOŠ, Saša. Istorija radijskog pevanja narodne muzike od 1935. do 1975. godine. Feljton objavljen u nastavcima lista „Pančevac“, br. 4240-4248, 2008. god. Dostupno na www.pancevac.com 
6) KURTAGIĆ, Husein. 2008. Muzika mog vremena. Sarajevo: „Mediapress“. 
7) MATICKI, Miodrag. Sevdalinke narodne biser-pesme za pevanje Janka Veselinovića. Institut za književnost i umetnost [Beograd], str. 11-22. 
8) MILJKOVIĆ, Nada. Balkan Song. A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Masters of Fine Arts in Digital Arts and New Media. The University of California Santa Cruz, 2009, pp 51
9) OPACICH, Milan. 2005. Tamburitza America. Tucson: Black Mountain Publisher. 
10) POBRIĆ, Omer. 2005. Eh, šta bi rekla moja, rahmetli, majka. Visoko: Institut sevdaha. 
11) VRANIĆ, Semir – POBRIĆ, Omer (priređivači). 2005. Sevdah i sevdalinka: Izbor tekstova na devet svjetskih jezika. Visoko: Institut sevdaha – Fondacija Omera Pobrića. 
12) Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: Lirika, epika, retorika“. Priredio: Marko Dragić. Sarajevo: Matica hrvatska u Sarajevu, HKD Napredak Sarajevo, 2006. 
13) „Miodrag A. Vasiljević: Život i delo: Zbornik radova sa okruglog stola održanog oktobra 2003. godine“. Beograd: Institut za književnost i umetnost i Udruženje građana „Miodrag A. Vasiljević“, 2006. 
14) 150 bisera: Narodne pjesme iz Crne Gore, sevdalinke, starogradske, vranjanske. Priredio: Maksim Vujačić. „NVO Reality“, Nikšić, 2006. 
15) „Legat akademika Cvjetka Rihtmana: I dio“. Sarajevo: Muzička akademija, Institut za muzikologiju: „Biblioteka Ethnomusicologica“, Knjiga I, 2008.

Link za pdf verziju dopunjene bibliografije se nalazi na ovoj adresi:

http://worldofsevdah.com/files/sevdah_bibliografija.pdf  

Zahvaljujem se Mirzi Bašiću na tehničkoj pomoći.


A Green Pine: An Anthology of Love Poems from the Oral Poetry of Serbia, Bosnia and Herzegovina. Selected and translated by: E.D. Goy. Beograd, 1990. (I dio)


17 March 2010

Ludvík Kuba: Slovanstvo.* (I dio)
Ve svých zpěvech. Sborník písní všech slovanských národů s původními texty a českými překlady. Písně jihoslovanské. VI. Bosensko-hercegovské. Praha: Hudební Matice Umělecké Besedy, 1927.*

* Ljubaznošću Jurija Wuschansky, Njemačka

03 March 2010

Gradske pjesme iz stare Podgorice. Priredio: Niko Tomić. Podgorica, 1997.*

* Ljubaznošću Mehmeda Ðečevića iz Podgorice. Zahvaljujem se Mirzi Bašiću na tehničkoj pomoći.