17 January 2020

Đenana Buturović: Udio savremenih prenosilaca epskih pjesama u formiranju varijanata. Zbornik radova XXXII kongresa SUFJ, Sombor 1985. Udruženje folklorista SAP Vojvodine, Novi Sad 1985.


No comments: