01 January 2017

Reference o sevdalinci objavljene u periodu 2013-2016.


 REFERENCE:

1)    „Nove kajde za stare sevdalinke Mustafe Mulalića“. Priredio: Sejdalija Gušić. Sarajevo: Historijski arhiv, 2013.
2)    „Unuk Latif-age u banjalučkom naselju Čelinac: Sevdalinka „Put putuje Latif-ga je naša himna“. „Oslobođenje“, online-portal, 21.02.2015.
3)    „Zbornik radova: Proslava 110 godina rođenja prve bosanskohercegovačke etnokoreologinje Jelene Dopuđe“, urednice: Tamara Karača Beljak i Jasmina Talam. Sarajevo: Muzička akademija i Muzikološko društvo FBiH, 2014.
4)    „Žene nositelji narodne muzičke prakse u Bosni i Hercegovini“. Sarajevo: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i ICTM Nacionalni komitet Bosne i Hercegovine, 2015.
5)    „Žene nositeljice narodne muzičke prakse u Bosni i Hercegovini“, urednice: Tamara Karača Beljak i Jasmina Talam. Sarajevo: Muzička akademija, 2015. (dvojezično: bosanski i engleski jezik)
6)    BELYAVSKI-FRANK, Masha. Kad Vilići seku udavaše (When theVilić brothers married off their sister). Duh Bosne, vol. 8 (3), 2013.
7)    BELYAVSKI-FRANK, Masha. Stara sevdalinka: Three Bosnian Love Songs (Sevdalinke). Duh Bosne, vol. 8 (1), 2013.
8)    DESTANOVIĆ, Ismar. Struktura Erlangenskog rukopisa. Život, god. LXI, br. 1-2, 2014., str. 100-116.
9)    DURIĆ, Rašid. O mentalitetu Bošnjaka u estetičkim i etičkim slojevima junačke pjesme, balade, sevdalinke i ilahije: Sevdalinka u oblikovanju bošnjačkog mentaliteta i umijeća pjevanja Safeta Isovića i Himze Polovine. Preporod, br. 4/1062, 15. februar 2016.
10) EFENDIĆ, Nirha. 2015. Bošnjačka usmena lirika: Kulturnohistorijski okviri geneze i poetička obilježja. Sarajevo: Slavistički komitet i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine (Biblioteka Bosnistika).
11) EFENDIĆ, Nirha. Jedan pogled na usmenu pjesmu Prusca prema novoj građi. Glasnik Zemaljskog muzeja 2013 (u štampi)
12) EFENDIĆ, Nirha. Vojničke pjesme u okviru bošnjačkog usmenonjiževnog lirskog toka. Znakovi vremena, br. 64/2015, str. 275-285.
13) GUDŽEVIĆ, Sinan. U Gradišci. Novosti (tjednik za racionalnu manjinu), br. 883, 18.11.2016.
14) IMAMOVIĆ, Damir. 2016. Sevdah: Muzičko putovanje kroz tri stoljeća. Zenica: „Vrijeme“.
15) KARAKAŠ, Branko. 2013. 101 najljepša pjesma naroda Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Karika.
16) Kratka muzička biografija Bosne i Hercegovine (1878-1918)“, koncertni zapis. Sarajevo: Muzička akademija, 2014.
17) KUNIĆ, Mirsad. Bašagićeva rukopisna zbirka narodnih pjesama „Narodno cvijeće IV“. Godišnjak BZK Preporod, god. XV, Sarajevo, 2015., str. 291-297.
18) KUNIĆ, Mirsad. Mašinovođa koji je sakupio 50.000 stihova bošnjačke usmene poezije: Zbirka lirskih, lirsko-epskih i epskih pjesama "Muslimanske narodne pjesme" Muharema Kurtagića. Behar, god. XXIV, br. 123-124, 2015., str. 4-13.
19) OMERIKA, Nusret. 2013. Kad izvoru se vratiš. Mostar: Narodna biblioteka.
20) Ottoman Intimacies, Balkan Musical Realities. Edited by Risto Pekka Pennanen, Panagiotis C. Poulos and Aspasia Thedosiou. Helsinki, 2013. (Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens Vol. XIX).
21) PENNANEN, Risto Pekka. Between Sultan and Emperor: Politics and Ottoman Music in Habsburg Bosnia and Herzegovina, 1878-1918. In: Ottoman Intimacies, Balkan Musical Realities. Edited by Risto Pekka Pennanen, Panagiotis C. Poulos and Aspasia Thedosiou. Helsinki: Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens Vol. XI., 2013, pp. 31-50.
22) PUVAČIĆ, Dušan. The struggle with love: The theme of sevdah in Bosnian folk songs. In: Balkan Themes: Tradition and change in Serbian and Croatian literature. Paris: Éditions Ésopie, 2013, pp 31-50.
23) TALAM, Jasmina. 2013. Folk Musical Instruments in Bosnia and Herzegovina. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
24) TALAM, Jasmina. Historijski izvori i istraživanja muzičkih instrumenata u Bosni i Hercegovini. Gračanički glasnik, 30/15, 2013, str. 48-57.
25) EFENDIĆ, Nirha. The Sevdalinka as Bosnian Intangible Cultural Heritage: Themes, Motifs, and Poetical Features. Narodna umjetnost, 52(1), 2015, str. 97-119.
26) Tradicionalna narodna muzika Bosne i Hercegovine, Serija 1: Saz u Bosni. Sarajevo: ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2016.
27) Muzička tradicija sjeveroistočne Bosne. Terenski snimci: Dimitrije O. Golemović. Sarajevo: ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2016.
28) Zbornik radova u čast 120-godišnjice rođenja prvog bosanskohercegovačkog etnomuzikologa fra fr. Branka Marića. Sarajevo-Mostar: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu i Hercegovačka franjevačka provincija, 2016.


No comments: