02 April 2013

Reference o sevdalinci objavljene u periodu 2010-2013


1)     „Od zlata gudalo – monografija Vlastimira Pavlovića Carevca“. Priređivači: Nenad Rackov, Ivo Cenerić i Branko Belobrk. Beograd: Zavod za udžbenike, 2011.
2)     AGASIJEVA, Gulara. Sevdalinke – tužne pjesme o radostima ljubavi. „Mir književnosti“, br. 11 (42), novembar 2010. (na ruskom jeziku)
3)     ALEKSANDROVIĆ, Vesna. Bulbul pjeva – Bosnian soul echoes from the old gramophone (2010) (nekompletna referenca)
4)     BAJTAL Esad. Sevdalinka: alhemija duše. Sarajevo: „Rabic“, 2012.
5)     BEHAR (časopis za kulturu i društvena pitanja, Zagreb), god. XX, br. 103 (2011): tematski broj: Sevdah i sevdalinka. (Zbornik radova sa simpozija „Sevdah i sevdalinka“ koji je održan u Zagrebu 19.12.2011. godine u organizaciji Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i BKUD „Behar“)
6)     BELYAVSKI-FRANK, Masha. Ballad: A decree arrived from Istanbul. Duh Bosne, vol. 7 (2), 2012.
7)     BELYAVSKI-FRANK, Masha. Stara sevdalinka: Three Bosnian Love Songs (Sevdalinke). Duh Bosne, vol. 8 (1), 2013.
8)     BUTUROVIĆ, Đenana. Sevdalinka, naučni esej. Znakovi vremena (Sarajevo), god. XIV, br. 54, 2011, str. 29-45. (posthumno)
9)     BUTUROVIĆ, Lada. Treptaj žanra u poetici usmene književnosti. Sarajevo: „Svjetlost“, 2010.
10)DURIĆ, Rašid. Sevdalinka i Himzo Polovina. Behar, god. XX, 103 (2011), str. 44-62.
11)GUNIĆ, Vehid. Sevdalinke. Sarajevo: „Dobra knjiga“, 2012.
12)KALAJDŽIJA, Alen. Utjecaj usmene epske formule na jezički izraz sevdalinke. Godišnjak „Preporod“, 2010, str. 289-309.
13)KARAČA-BELJAK, Tamara – TALAM Jasmina. Percepcija Turaka i Istoka u narodnoj muzičkoj tradiciji na teritoriji Bosne i Hercegovine. U: „7. Međunarodni simpozij Muzika u društvu“, zbornik radova (Sarajevo, 28-30.10.2010.). Sarajevo: Muzička akademija, 2012, str. 297-301.
14)KUBA, Ludvik. Čitanje Bosne i Hercegovine. Sarajevo: „Rabic“, 2012. (original „Čtení o Bosně a Hercegovině“).
15)KUJUNDŽIĆ, Enes. Bibliografija i diskografija sevdalinke. Behar, god. XX, br. 103 (2011), str. 69-79.
16)MAGLAJLIĆ, Munib. 101 sevdalinka. Gradačac: BZK „Preporod“, 2010.
17)MAGLAJLIĆ, Munib. Jedan pogled na djelo Đenane Buturović. Znakovi vremena (Sarajevo), god. XIV, br. 54, 2011, str. 15-21.
18)MAGLAJLIĆ, Munib. Leksikografsko određenje sevdalinke. Behar, god. XX, br. 103, 2011, str. 5-11; Također rad objavljen pod istim naslovom u: Novi izraz, 53-54, 2011.
19)MAHMUTĆEHAJIĆ, Rusmir. Tajna Hasanaginice. Sarajevo: „Buybook“, 2010.
20)MAHMUTĆEHAJIĆ, Rusmir. Tajna Hasanaginice. Sarajevske sveske, br. 27, Sarajevo, 2010.
21)MUHOVIĆ, Vanja. Sevdalinka i saz u kontekstu World Music-a. Behar, god. XX, br. 103 (2011), str. 84-88.
22)OBHOĐAŠ, Safeta. Žena i kalem – like žene u usmenoj literaturi Bošnjaka. Behar, god. XXI, 110, 2012.
23)OMERIKA, Nusret. Od zlata jabuka. Mostar: BZK „Preporod“, Gradsko društvo Mostar, 2011.
24)OVČINA, Mirsad. Himzo Polovina – doajen sevdalinke i velikan naše povijesti. Preporod, br.10/972, 15. maj 2012.
25)PENNANEN,  Risto Pekka. Melancholic Airs of the Orient – Bosnian Sevdalinka Music as an Orientalist and National Symbol. Collegium, vol. 9: Music and Emotions, edited by Risto Pekka Pennanen, 2010.
26)PETROVIĆ, Davor. Četiri okvira za jednu pesmu: kratka biografija sevdalinke. Etnološko-antropološke sveske, br. 19, 2012, str. 25-46.
27)RAMIĆ, Ibnel. Sevdalinka između umjetničke fikcije i faktografije. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici, god. IX, br. 9, 2011., str. 155-174.
28)TVRTKOVIĆ, Ognjen. Arhiva i kako je koristiti: Doprijeti do dubokih tajni sevdalinke. Preporod, br. 23/937. 1. decembar 2010., str. 37.
29)TVRTKOVIĆ, Ognjen. Nad djelom (i životom) Omera Pobrića: Sehara puna prekrasne muzike. Preporod, Br. 3/917. 1. februar 2010., str. 32.
30)ZIEGLER, Sussane. Historijski snimci bosanske muzike u njemačkim arhivima. U: „7. Međunarodni simpozij Muzika u društvu“, zbornik radova (Sarajevo, 28-30.10.2010.). Sarajevo: Muzička akademija, 2012, str. 142-152.

No comments: