17 November 2012

Munib Maglajlić: Poetika muslimanske usmene balade. U: "Muslimanska usmena balada". "Veselin Masleša", Sarajevo, 1985. (II dio)
No comments: