20 April 2014

Značaj i uloga narodnog umjetnika, posmatrani kroz uzajamni odnos sa društvenom sredinom kojoj pripada (I dio). Azra Pašić: Muzičko-stilske odlike pjevanja muslimanskih gradskih pjesama Bosne i Hercegovine u interpretaciji Emine Zečaj. Sarajevo: Muzička akademija, 1990. (diplomski rad)No comments: