05 February 2010

Miodrag A. Vasiljević: Jugoslovenske narodne pesme iz Sandžaka. Po pevanju Hamdije Šahinpašića iz Pljevalja. Moskva: "Muzljika", 1967. (V dio)*
* Kopija ove raritetne knjige (štampane u 330 primjeraka) ljubaznošću Mary Sherhart (Seattle, WA, USA) i Steve C. Shadle (University of Washington Libraries, Seattle, WA, USA). Zahvaljujem!
By courtesy of Mary Sherhart & Steve C. Shadle (Seattle, WA, United States of America).

No comments: