03 February 2023

Тужила се Гани-беговица и Бубањ бије на Зеници равној. Забиљежили Омер-бег Сулејманпашић и Хакија Темим. Босанска вила, година XII, број 4, Сарајево, 1897.
No comments: