30 March 2018

Aiša Aličić-Softić: Novopronađena alhamijado pjesma i njena veza sa usmenom lirikom. 30. kongres Zveze društev folkoristov Jugoslavije i 18. kongres Zveze etnoloških društev Jugoslavije. Rogaška Slatina, 5.-9.10.1983. Ljubljana, 1983.

No comments: