09 April 2015

Munib Maglajlić: Poetika muslimanske usmene balade. U: "Muslimanska usmena balada". "Veselin Masleša", Sarajevo, 1985. (V dio)
No comments: