05 August 2012

Радосав Меденица: Фонографско снимање наших народних песама у Сарајеву. Прилози проучавању наше народне поезије, књига 4, св. I-II, Београд, 1937.No comments: